Хемнико™ 24 СК - хербицид

 

Контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, включително балур от коренища, както и някои едногодишни широколистни плевели

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   240 г/л никосулфурон
  ФОРМУЛАЦИЯ   Суспензионен концентрат (СК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА

  1 литър (1кг Хемнико™ 24 СК се предлага с 1л

  Тренд® 90 БЕЗПЛАТНО!)

  HRAC Група   B

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  КУЛТУРА   Царевица
  ВРЕДИТЕЛ

  Едногодишни и многогодишни житни плевели

  и едногодишни широколистни плевели

  ДОЗА   21 мл/дка + прилепител Тренд® 90
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Вегетационно, във фаза 2-4 лист на широколистните

  плевели   (15-20 см височина на балура) и до 8-ми

  лист   на царевицата   + прилепител Тренд® 90 

  КАР. СРОК   няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Абсорбира се главно чрез листата и корените, като бързо се придвижва в цялото растение. В чувствителните растения потиска клетъчното делене във вегетационния връх. Растежът на плевелите се преустановява няколко часа след третирането, но видими симптоми се появяват след 5-10 дни, а пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните видове може да не загинат напълно, но те остават потиснати в своето развитие и не са конкурентни на културата.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Хемнико™24 СК успешно контролира следните видове едногодишни и многогодишни житни плевели – балур от коренища и семе, пирей, кокоше просо, видовете кощрява, лисича опашка, райграс, див овес, а от едногодишните широколистни видове – звездица, овчарска торбичка, полски синап, дива ряпа, спореж, видовете лютиче, видовете щир, лепка, росопас, абутилон, бутрак. Приложим при всички хибриди царевица.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact