Интейл® - хербицид

 

Контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, както и някои едногодишни широколистни плевели

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   240 г/л никосулфурон
  ФОРМУЛАЦИЯ   Суспензионен концентрат (СК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА

  1 литър (Интейл® се предлага само в пакет с

  Бордър™480 СК и Тренд® 90)

  HRAC Група   B

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

 

  КУЛТУРА   Царевица
  ВРЕДИТЕЛ

  Едногодишни и многогодишни житни плевели

  в т.ч. балур от коренища, и някои едногодишни

  широколистни плевели

  ДОЗА   21 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  От 2-ри до 8-ми лист на царевицата и 15-25 см

  височина на балура, и 2-4 лист на широколистните

  плевели

  КАР. СРОК   няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Интейл® се абсорбира от листата на плевелните растения и бързо се придвижва в цялото растение, като потиска клетъчното делене в зоните на нарастване. Чувствителните плевели спират развитието си до няколко часа след третирането, като видими симптоми се наблюдават след 5-10 дни, а пълно загиване на плевелите настъпва в рамките на 28 дни след третиране. По-малко чувствителните видове остават потиснати и не конкурират културата по отношение на вода и хранителни вещества.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За оптимално ниво на контрол, Интейл® трябва да се прилага на малки, активно растящи плевели. Най-подходящи фенофази за третиране са 1-ви лист до братене за житните плевели и 2-4 лист за широколистните. За постигане на оптимален ефект, се препоръчва прибавянето на прилепител. Максимална доза на приложение –25 мл/дка.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Интейл® успешно контролира ключови едногодишни и многогодишни житни плевели като кокоше просо, видове кощрява, диво просо, балур от семе и коренища, лисича опашка, едногодишна метлица, райграс, ветрушка, див овес, пирей и ливадна метлица. Интейл® контролира и някои едногодишни широколистни плевели като обикновен щир, овчарска торбичка, дива ряпа, спореж, татул и др.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact