Вие сте тук: Начало / Отказ от отговорност

Отказ от отговорност

Условия за използване

Добре дошли на уебсайта на Cheminova. Уебсайтът се управлява от Cheminova, като всички права са запазени и са притежание на Cheminova. Съдържанието на уебсайта на Cheminova се представя единствено с информационна цел. Използването на този уебсайт е предмет на следните Условия за използване. Чрез достъпа до този уебсайт и използването му Вие се съгласявате да съблюдавате всички изложени по-долу условия. Не използвайте този уебсайт, ако не сте съгласни с което и да е от настоящите условия.

 

Право на промяна на настоящите Условия

Cheminova си запазва правото да преработва без предизвестие настоящите условия. Ако продължите да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате да съблюдавате такива преработени варианти, ето защо нашата препоръка е да преглеждате настоящите условия при всяко свое посещение на уебсайта.

 

Търговски марки и авторско право

Съдържанието на този уебсайт е собственост на Cheminova и е защитено от законите за авторското право. Използваните на този уебсайт търговски марки, марки за услуги, търговски наименования, фирмени знаци и продукти са защитени в световен мащаб и не могат да се използват без предварителното писмено съгласие на Cheminova.

 

Съдържанието на този уебсайт може да се изтегля, но само за лична и нетърговска употреба, при условие че информацията не се публикува на други уебсайтове или средства за масова информация. Не се разрешава видоизменяне или по-нататъшно възпроизвеждане на съдържанието, включително, но не ограничено до изтриване на уведомления за авторски права и търговски марки. Съдържанието не може да се копира или използва по какъвто и да е друг начин.

 

Неупълномощената употреба на търговските марки или други материали е изрично забранено и представлява нарушение на законите за авторското право, търговските марки или други права на собственост.

 

Ограничаване на отговорността

Информацията на този уебсайт се предоставя „както е“ и Cheminova не дава никакви гаранции и заявления, изрични или подразбиращи се, включително, но без да се ограничава до подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел или за ненарушаване на права на интелектуална собственост по отношение на уебсайта и материалите на него.

 

Cheminova не прави заявления или гаранции от каквото и да е естество по отношение на пълнотата, точността, актуалността, наличието, функционалността и съответствието с приложимото законодателство. При никакви обстоятелства Cheminova не носи отговорност за щети или наранявания, включително, но без да се ограничава до каквито и да е непреки, случайни, косвени и специални щети, причинени от или във връзка с използването на този уебсайт.

 

Всяка продуктова информация или друга публикувана чрез уебсайта информация е предоставена съгласно информацията, която има Cheminova. Всяка такава информация обаче, доколкото е разрешено от законодателството, не представлява каквато и да е гаранция или изявление, или отговорност за Cheminova, и не освобождава потребителя от отговорността да направи собствени проучвания и опити.

 

Продуктова информация

Продуктовата информация на този уебсайт трябва да се разглежда като представяне на продуктите и услугите на Cheminova. За специализирана информация и указания във връзка с нашите продукти и услуги се свържете директно с Cheminova или с местния представител на Cheminova. Винаги когато смятате да използвате продукти за растителна защита, трябва да четете и да спазвате указанията на етикета на продукта, както и да съблюдавате за съответствието с всички приложими законови и подзаконови нормативни актове, свързани с използването на продукта. Трябва освен това да се уверите, че продуктът за растителна защита е регистриран за употреба във Вашата държава.

 

Продуктова наличност

Cheminova не дава никакви гаранции или изявления, че продуктите и услугите, описани на този уебсайт, са налични във Вашата държава. Предлаганите в дадена държава продукти и услуги може да се различават от тези, предлагани в друга държава, в зависимост от наличността, местното законодателство и регулаторните изисквания, както и в зависимост от други фактори. Свържете се с местния представител на Cheminova или с Cheminova, за да установите с точност кои продукти и услуги са на разположение във Вашия случай.

 

Право на преработка на уебсайта

Без всякаква отговорност Cheminova може без предизвестие и изцяло по свое усмотрение да видоизменя и/или да прекрати функционирането на целия уебсайт или на части от него по всяко време, без да поема никаква отговорност по отношение на актуализирането на уебсайта.

 

Уебсайтове на трети страни

Не може да се счита, че връзките към уебсайтове на трети страни („хипервръзки“) представляват одобрение на такива уебсайтове на трети страни от страна на Cheminova, нито че Cheminova носи отговорност за възможността за достъп до тези уебсайтове или за тяхното съдържание, или че Cheminova осъществява контрол върху политиките на поверителност на тези уебсайтове. Използването на хипервръзките към тези уебсайтове се извършва на собствена отговорност на потребителя.

 

Cheminova не отговаря за съдържанието на свързаните уебсайтове или за контрола върху информацията, която може да бъде предоставена на тези уебсайтове по избор на потребителите.

 

Непоискана информация

Всички въпроси, коментари, предложения или други съобщения, включително идеи, изобретения, концепции, технологии или ноу-хау, които могат да бъдат препратени на този уебсайт или по друг начин на Cheminova, по електронен път или чрез други средства, са получени на неконфиденциална основа и ще станат собственост на Cheminova, като Cheminova може да ги използва безвъзмездно и без ограничения по всякакъв начин и за всякакви цели, включително разработване, производство и/или маркетинг на стоки или услуги.

 

База данни за трудово посредничество и кандидати за работа

Неправомерното използване на тази услуга с непозволена и/или незаконна цел, или регистрирането на информация, която не трябва да се регистрира съгласно правото на ЕС или националното законодателство, води до незабавна забрана на достъпа и използването на системата за въпросния кандидат за работа, както и до изтриване на автобиографичната му справка.

 

Cheminova A/S не гарантира разглеждането на евентуални заявления за работа.

 

Cheminova A/S не поема отговорност за загуби, в резултат на липсата на достъп на кандидати за работа или други потребители до тази услуга за по-кратък или по-продължителен период, включително лична информация в базата данни за кандидатите за работа.

 

Прогнозни заявления

Този уебсайт може да съдържа прогнозни заявления на основата на текущи планове, предварителни разчети и перспективни оценки, изготвени от Cheminova. Подобни заявления съдържат присъщи рискове, неопределеност и други фактори, които могат да доведат до съществени различия между действителните бъдещи резултати, финансово положение, развитие или показатели за работата на компанията и тези, посочени във или подразбиращи се от такива прогнозни заявления. Тези фактори включват и описаните в публичните отчети на Cheminova, които са достъпни на уебсайта. Cheminova не поема никаква отговорност за актуализирането на прогнозните заявления или за привеждането им в съответствие с бъдещи събития или обстоятелства.

 

Приложимо право

Всички съдебни искове или производства, свързани с този уебсайт или с неговото използване, трябва да се предявяват пред датските съдилища и се ръководят от и се тълкуват съгласно правото на Дания, с изключение на случаите на колизия на правни норми.

 

Дата на влизане в сила

Изложените по-горе Условия влизат в сила от 1 юни 2012 г.

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact