Гъливер® 50 ВГ - хербицид

 

Селективен системен вегетационен хербицид за контрол на плевели в оризови култури

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   500 г/кг азимсулфурон
  ФОРМУЛАЦИЯ   Вододиспергируеми гранули (ВГ)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА

  100 грама (1кг Гъливер® 50 ВГ се предлага с

  5л Тренд® 90 БЕЗПЛАТНО!)

  HRAC Група   В

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

 

  КУЛТУРА   Ориз
  КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

  Житни и широколистни плевели, видове просо

  (Echinochloa spp)

  ДОЗА   4 - 5 г/дка + 0,1% ТРЕНД® 90
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Вегетационно, от 2-ри лист до края на братене на

  ориза (ВВСН 12-29) и начални фази от развитието

  на плевелите (1 - 4 - 6 лист)

  КАР. СРОК   няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Гъливер® 50 ВГ е селективен вегетационен хербицид за контрол на плевели в оризови култури със системно действие. След приложение, продуктът се абсорбира от листата и корените и бързо се придвижва и разпределя в цялото растение, към зоните на нарастване.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За контрол на видове просо (Echinochloa spp.), се препоръчва доза от 5 г/дка. Гъливер® 50 ВГ може да се прилага при ориз, който се отглежда на мокри и преовлажнени почви, както и на почви, покрити с 8-10 см вода. Прилага се от 3-ти лист до фаза братене на ориза, обикновено между 4-ти лист и средата на братене. За контрол на видове просо (Echinochloa spp.), максимална ефикасност се постига, когато се третира от 3ти лист до начало на братене за ориза, който се отглежда потопен във вода и от 5-ти лист до началото на братене за ориза, който се отглежда на преовлажнени почви.

 

Широколистните плевели се контролират най-добре, когато са от фаза котиледони до 5-10 см височина.

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact