Гъливер™ 50 ВГ - хербицид

 

Селективен системен вегетационен хербицид за контрол на плевели в оризови култури

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   500 г/кг азимсулфурон
  ФОРМУЛАЦИЯ   Вододиспергируеми гранули (ВГ)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА

  100 грама (1кг Гъливер™ 50 ВГ се предлага с

  5л Тренд® 90 БЕЗПЛАТНО!)

  HRAC Група   В

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

 

  КУЛТУРА   Ориз
  КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

  Житни и широколистни плевели, видове просо

  (Echinochloa spp)

  ДОЗА   4 - 5 г/дка + 0,1% ТРЕНД® 90
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Вегетационно, от 2-ри лист до края на братене на

  ориза (ВВСН 12-29) и начални фази от развитието

  на плевелите (1 - 4 - 6 лист)

  КАР. СРОК   няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Гъливер™ 50 ВГ е селективен вегетационен хербицид за контрол на плевели в оризови култури със системно действие. След приложение, продуктът се абсорбира от листата и корените и бързо се придвижва и разпределя в цялото растение, към зоните на нарастване.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Гъливер™ 50 ВГ се прилага вегетационно от 2-ри лист до края на братене на ориза (ВВСН 12-29).

 

Продуктът може да се прилага при ориз, който се отглежда на мокри и преовлажнени почви, както и на почви, покрити с 8-10 см вода. В момента на третиране, плевелите трябва да са поне три четвърти над водата, като това ниво трябва да се задържи до 2 дни след приложението, след което полето може отново да се залее.

 

За контрол на видове просо (Echinochloa spp.), максимална ефикасност се постига, когато се третира от 3-ти лист до начало на братене за ориза, който се отглежда потопен във вода, и от 5-ти лист до начало на братене, когато се отглежда на преовлажнени почви. Широколистните плевели се контролират най-добре, когато са от фаза котиледони до 5-10 см височина.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact