История на компанията

„Хеминова“ поставя началото на своята дейност с производството на различни видове химически продукти.

 

  

 

 „Хеминова“ е основана през 1938 г. от инженер химика Гунар Андреасен. До началото на 60-те години на XX век дейността на компанията се ръководи от стремежа на Гунар Андреасен към активно внедряване на нововъведения, но без наличието на рационална визия и цялостна стратегия.

 

 Асортиментът на производството се разнообразява и периодично се допълва, наред с другото, със сяра съдържащи химически препарати за каучуковата промишленост, синтетични подсладители и разтворители, получени от газов кондензат.

 

През 1944 г. е започнато производството на инсектицида ДДТ, но през 1946 г. този продукт е заменен с агенти на основата на хормони на растежа за хербициден контрол.

 

1944 е и годината, в която се осъществява преминаването на „Хеминова“ към доверителна собственост. Учредена е компанията Хеминова А/С и всички акции са прехвърлени на Научноизследователския фонд към Орхуския университет в подкрепа на академичните изследвания на университета.

 

След Втората световна война започва производството на инсектицида паратион, който принадлежи към групата на фосфороорганичните съединения. Познанията в областта на химията и технологичния процес по отношение на тази група позволяват на „Хеминова“ да завоюва устойчива конкурентна позиция в този дял от химическия отрасъл. Фосфороорганичните пестициди заемат значително място в асортимента на компанията. 

 

„Хеминова“ пристъпва към производството на паратион в края на 40-те години на XX век, когато изтича срокът на действие на патента в Германия. Това е първият инсектицид на основата на фосфор и сяра.

 

В началото на 50-те години е открит значително подобрен процес позволяващ производството на много чист паратион. Това откритие, както и търговския му успех са в основата на формирането на  стратегическия фокус на компанията - производството на органофосфорни инсектициди.

 

Благодарение на мащабната развойна дейност в следващите години „Хеминова“ заема водеща позиция в производството на такъв тип продукти, чийто пазарен дял значително нараства. В началото на 80-те години този вид продукция съставлява около 40 % от световния пазар на препаратите за борба с насекомите.

Посредством обединяването на производството на различните междинни и крайни химични продукти, както и чрез непрекъснатото усъвършенстване на производствения процес, компанията създава своя базов асортимент от продукти и постига пълен синергичен ефект, включително и възстановяване на отпадните продукти от производството.

 

  

 

В средата на 70-те години „Хеминова“ основава научноизследователски отдел с цел идентифициране и разработване на нови молекули — както междинни продукти, така и активни вещества. Макар опитът да се лансират на пазара новите молекули да се оказва не дотам успешен, този вид дейност създава основата за последващата разработка на най-активния в света пиретроид — гама-цихалотрин.

 

През 80-те години „Хеминова“ внедрява голяма инсталация за биологично пречистване на отпадни води, която дава възможност по-конкретно да се намали значително количеството на съединенията, съдържащи фосфор, в отпадните води. Внедрена е също така инсталация за изгаряне на отпадъци със система за пречистване на въздуха.

 

Отработеният въздух се обработва при висока температура и влажност преди изпускането му от димната тръба. През 1988 г. органите за опазване на околната среда издават на компанията съответен сертификат.

 

  

 

 До момента, в който през 1997 г. „Хеминова“ придобива компанията Lupin Agrochemicals в Индия, цялото производство се осъществява в Дания. Придобиването на Lupin позволява на „Хеминова“ да увеличи производствените си мощности и осигурява пряк достъп до бързоразвиващия се пазар на продукти за растителна защита.

От момента на придобиването заводът, наречен понастоящем „„Хеминова“ - Индия, се намира в процес на модернизация и разширяване на мощностите, като се съблюдават определени стандарти по отношение на опазването на околната среда и условията на труд, чието ниво превъзхожда обичайните изисквания, предявявани към индийските производствени предприятия.

 

В началото на XXI век продължава глобализацията на „Хеминова“, свързана с придобиването на обекти за разработка на формулации. Продуктите се произвеждат в готови за използване форми, а опаковката им е удобна за потребителя. Такива обекти на „Хеминова“ са разположени във Великобритания, Австралия, Италия и Германия.

 

От предприятие, ориентирано само към производството, „Хеминова“ се превръща в пазарно ориентирана компания, в чиято основа стои непрекъснатото развитие на основните специализирани дейности в областта на химичния синтез, технологията на производствените процеси и производството на химически продукти.

 

Ключово направление в дейността на компанията е доставката на готови за използване продукти за растителна защита, като маркетингът е основан на вътрешнофирмена процедура за одобряване на продуктите и собствени търговски марки, а продукцията се разпространява предимно чрез дъщерни компании.

 

Първата такава компания е създадена в САЩ през 1987 г., а оттогава в страните с най-добре развито селско стопанство са създадени още няколко. През 2008 г. е учредена нова глобална организация, обхващаща пет региона за реализация на продукцията, като нейната цел е повишаването на нивото на децентрализация, ефективността и обществената ангажираност. 

 

Устойчивото световно присъствие на компанията е предпоставка за реализиране на стратегията за разработване на нови продукти.

 

Непосредственото присъствие на „Хеминова“ и предлагането на нови продукти, както и привличането на местен персонал са в основата на дейността на компанията в областта на корпоративната социална отговорност (CSR).

 

 

През 90-те години на XX век  „Хеминова“ съсредоточава усилията си върху разработката на собствени готови за употреба продукти, предназначени за селското стопанство. Отначало те включват единствено продукти, аналогични на тези, които фермерите вече познават.

 

Постепенно „Хеминова“ все повече и повече диференцира производството и внедрява иновационни продукти на основата на вече познати активни вещества. Това са готови за използване продукти, разработени с отчитане на потребностите на фермерите и по този начин създаващи стойност за клиентите на „Хеминова“.

 

 

Ключов аспект при разработката на по-ефективни, удобни за употреба и екологосъобразни продукти е по-ниското съдържание на традиционни органични разтворители. Понастоящем е налице търсене на такива нови продукти от страна на фермерите в цял свят.

 

При наличието на по-ефективни активни вещества, продуктите на основата на нови комбинации от две и повече активни вещества представляват важно направление за по-нататъшно развитие, като целта на „Хеминова“ е постигането на оптимална защита на културите с по-малък брой третирания.

 

Опазването на околната среда, благоприятните условия на труд и постигането на планирания ефект се осигуряват чрез новаторски подход към разработката на нови решения относно химичните процеси и състава на продуктите. 

 

 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact